×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

آزاد 66

گرفتگي صدا

همه ما کمابيش در مقطع زماني خاصي دچار گرفتگي صدا شده ايم. اما چه وقت براي اين مشکل بايد به پزشک مراجعه کرد؟

1. گرفتگي صدا بيش از 2 هفته طول کشيده است.

2. گرفتگي صدا بدون وجود سرماخوردگي، آلرژي يا آسيب روي داده است.

3. همراه با گرفتگي صدا، برجستگي يا تورّم در گردن، درد به هنگام حرف زدن، يا ترشح سبز رنگ از بيني وجود دارد.

- گرفتگي صدا نشانه چيست؟

تـارهـاي صـوتي، که نـوارهـاي کوچـک ماهـيچه اي در گلـو هسـتند، بـا تنفـس حـرکت مي کننـد و هـنگام حـرف زدن دچـار لـرزش مي شـونـد. وقتي صـدا مي گـيرد، معـلوم مي شـود که چـيزي مانـع انجـام درسـت لـرزش آنـها شـده اسـت. ايـن رخـداد معمـولاً التهـاب اسـت- در اثـر داد زدن براي تشـويق تيـم مـورد علاقـه در زمـين فـوتبال، حـرف زدن زيـاد با صـداي بلنـد، فريـاد زدن بـر سـر کـودکانتـان، يـا حـتي آواز خواندن با صداي بلند. کساني که استفاده (يا سوء استفاده) بيش از حدّ از صدايشان مي کنند (مثل آواز خوانان يا مداحان و ....) گرهک هاي کوچکي بر روي تارهاي صوتيشان پديدار مي شود که باعث گرفتگي صدا مي گردند.

الـبته اين تنهـا عـلت گرفـتگي صـدا نيسـت. عفـونت سـينوس ها يا دسـتگاه تنفـس فـوقاني، مـثل سـرمـاخـوردگي نيـز تارهـاي صـوتي را ملتهـب مي کند. لارنژيت که اصطلاحاً خروسک ناميده مي شود نيز مصداق همين حالت است. هر حالتي که به سرفه هاي مکرر منجر شود مي تواند باعث گرفتگي صدا شود.

علت شايع ديگري براي گرفتگي صدا برگشت شبانه اسيد معده به مري و گلو است که در خواب اتفاق مي افتد. اشکال اين برگشت در اين است که انسان متوجه نمي شود. يکي از نشانه هاي آن بدبويي تنفس در صبح است. پس اگر گرفتگي بدون دليل صدا همراه با بدبوئي تنفس صبحگاهي داريد، ممکن است برگشت شبانه اسيد معده علت آن باشد.

آلـرژي هـا هـم مي تـواننـد عـامل غيرمسـتقيم گـرفتگي صـدا باشـند، چـون باعـث سـرفه کردن، تنفـس از دهـان و آبـريـزش پشـت بينـي بـه داخل حلق مي شوند که التهاب تارهاي صوتي را به همراه دارد. چيزهايي مثل سيگار کشيدن و بخار مواد شيميائي هم تارهاي صوتي را تحريک کرده و گرفتگي صدا ايجاد مي کنند.

سـيگاري هـا از طـريق ديگري هـم دچـار گرفتگي صـدا مي شـوند: بـا به وجـود آمدن تومـور سـرطاني يا رشـد غـيرعـادي تـارهاي صـوتي اين مـورد در سيگاري ها بيشتر از سايرين ديده مي شود و در تمام اين موارد خشکي هوا، گرفتگي صدا را تشديد مي کند.

درمان ها

اگر عضو گروه آواز يا هم آوايي يا هرگونه خوانندگي هستيد، به اين معني نيست که با گرفتگي صدا حتماً بايد از اين کار دست برداريد. راههايي براي بهبود آن و برگشت صداي طبيعي وجود دارد.

- به صدايتان استراحت بدهيد. سکوت کامل بهترين راه بهبود گرفتگي صداست. لااقل از پچ پچ کردن و فرياد زدن بپرهيزيد. پچ پچ کردن فشار زيادي بر تارها وارد مي کند. اگر لازم است با صداي آرام حرف بزنيد.

- گلو را مرطوب کنيد. استنشاق بخار آب داغ از درمان هاي بسيار مؤثر است. از دوش آب گرم يا دستگاه بخور کمک بگيريد. گذاشتن دستگاه بخور در اتاق خواب از خشک شدن هواي آن جلوگيري مي کند.

در درون بدن هم نياز به آب کافي داريد. خوردن آب را به قدري زياد کنيد تا ادرارتـان بي رنگ شود. اگر ويتامـين هـايي مـثل A و يا B12 يا داروهـاي تغيير دهنده رنگ ادرار مصرف مي کنيد و ادراري رنگ نمي شود، خوردن روزانه 10 تا 12 ليوان آب کافي است.

- سوپ مرغ بخوريد. اگر دچار گرفتگي صدا در اثر سرماخوردگي شده ايد، سوپ مرغ با سير بخوريد. گرماي آن هم اثر ضد التهابي و مرطوب کننده دارد، ترشح مخاطي را کم مي کند و نوتروفيل ها را افزايش مي دهد.

- ترشـحات مخاطي را کـم کنيـد. داروهـاي کاهـش دهـنده ترشـحات مخـاطي مصـرف کنيد. امـا از مصـرف داروهـاي ضـد حسـاسيت خـودداري کنيـد (مثل آنتي هيستامين)، چـون گلو را خشـک مي کننـد. داروهـاي ضـد احـتقان هـم در کاهـش ترشحات مخاط مؤثرند، ولي اگر ناراحتي قلبي داريد، قبل از مصرف آنها با پزشک مشورت کنيد. برخي از اين داروها فشار خون را بالا مي برند.

- آسپيرين مصرف نکنيد. در التهـاب ناشـي از سـرماخـوردگي تارهـاي صـوتي، آسـپيرين باعـث آسـيب بيشـتر بـه آنهـا مي شـود و گرفـتگي صـدا را تشديد مي کند. از مسکن هاي ديگري استفاده کنيد.

- سرفه خود را درمان کنيد. براي جلوگيري از سرفه و آسيب بيشتر به تارهاي صوتي، از داروهاي ضد سرفه و خلط آور استفاده کنيد.

- غرغره نکنيد. برخلاف عقيده شايع، غرغره کردن با دهان شويه عملاً گرفتگي صدا را بدتر مي کند. بيشتر دهان شويه ها حاوي الکل هستند و تارهاي صوتي را دچار خشکي و بي آبي مي کنند. محلول هاي غرغره اصلاً نزديک به تارهاي صوتي نمي شوند و خود عمل غرغره کردن مضر است، چون تارهاي صوتي را به هم زده و تورم آنها را بيشتر مي کنند.

- کافئين مصرف نکنيد. کافئين موجود در قهوه، کوکا و شکلات يک عامل خشک کننده گلو است و کمکي به تارهاي صوتي نمي کند.

درمان هاي طبي

اگر گرهـک هايي روي تارهـاي صـوتي مشـاهده شـود و يا انـدازه آنهـا بزرگ شـود، بايد به پزشـک متخصـص گوش و حـلق و بينـي مراجعـه کنيـد. اگر گرهک هاي تارهاي صوتي با استراحت و روش هاي رفع گرفتگي صدا از بين نروند، پزشک شما را به متخصصي براي آموزش دوباره تارهاي صـوتي معرفي مي کند. در موارد شـديد، ممکن اسـت عمـل جـراحي لازم شــود. اگر پزشـک وجود تومـوري را تشخيص دهد، زياد نگران نشـويد. بيشتر تومورهاي تارهاي صوتي کوچکند و اگر در مراحل اوليه ديده شوند، به آساني قابل درمان هستند.

پيشگيري

اگر يک بار دچار گرفتگي صدا شديد، مي توانيد از تکرار آن جلوگيري کنيد.

1. کسي که زياد از صدايش استفاده مي کند، يک ورزشکار صوتي است و مانند هر ورزشکاري بايد پيش از مسابقه خود را گرم کند. شما هم قبل از سخنراني يا آواز خواندن کمي حنجره خود را تمرين بدهيد.

ماهيچه هاي گردن را با دست هايتان به آرامي مالش دهيد و به راحتي تنفس کنيد و فک هايتان را آزاد بگذاريد. شانه هايتان را در جهات مختلف بگردانيد و آنها را به آرامي تکان دهيد. چند جرعه آب بخوريد. زبان را کمي در دهان حرکت دهيد و بيرون بياوريد. چند خميازه بکشيد و با لب هاي بسته صداهاي آرامي ادا کنيد تا لرزش آنها را حس کنيد. بعد از سخنراني يا آواز هم همين کارها را تکرار کنيد تا دچار گرفتگي صدا نشويد.

2. گلـو را تحـريک نکـنيد. دود سـيگار، بخـارهاي شيميائي و خاک ارّه باعث گرفتگي صـدا مي شـوند. سـيگار نکشيد و با سيگاري ها هم نشين نشويد. در جاهايي که مواد محرک و خاک ارّه وجود دارد ماسک بزنيد.

3. صـدا را صـاف نکنيد. صاف کردن صدا عادت بدي است که ترک آن سخت است. به جاي آن آب دهان را قورت بدهيد. يک عمل بلع را به آهستگي انجام دهيد، انگار که واقعاً لقمه اي از غذا را مي بلعيد. اين کار احساس وجود چيزي در گلو را از بين مي برد.

4. پيش از پرواز دوش بگيريد. اگر زياد با هواپيما مسافرت مي کنيد، صدايتان 2 دشمن پيدا مي کند: هواي خشک و لزوم صحبت کردن در ميان موتور هواپيما. دوش گرفتن با آب گرم پيش از پرواز و خوردن مقدار زيادي آب در حين پرواز مي تواند کمک کننده باشد.

5. نزديک به هم حرف بزنيد. اگر در محيط پر سر و صدايي مجبور به صحبت با کسي هستيد، در ميـدان شـنوايي او صـحبت کنيد. بهـترين روش صـحبت رو در رو است که در آن، شنونده حرکات لب ها را نيز مي خواند.
جمعه 26 شهریور 1390 - 11:49:21 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


سکوت ......


راه استفاده از گوجه فرنگی برای زیبایی13


8 تکه لباسی که هر خانم باید داشته باشد+ مطلب کاربردی


مفيدترين روغن‌هاي گياهي براي انواع مختلف مو


فوت و فن‌های جذاب بودن را یاد بگیرید


میوه ای تابستانی که شما را خوش اخلاق می کند!


طنز: روش شکار شوهر در ایران


راار هایی برای دوست داشتن مردان بدقلق


اندیشه هاااااااااا


متن زیبا ارسالی یکی از دوستان خوب


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

275960 بازدید

48 بازدید امروز

2099 بازدید دیروز

2594 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem